İnsanın el eme ği alın teri ve göz nuru dö ktüğü her çalış ma alanın daki faali yetleri, Hakk’ın rızası göze tildiği müd detçe ibadet de reces indedir.          

EL EMEĞİNİN ÖNEMİ              

İnsanın el eme ği alın teri ve göz nuru dö ktüğü her çalış ma alanın daki faali yetleri, Hakk’ın rızası göze tildiği müd detçe ibadet de reces indedir.          

Nitekim Pey gamberimizin (s.a.s.) bulun duğu bir yer den güçlü kuv vetli birinin geç tiği görülür. Bu nu gören As hap; “Ya Rasu lallah keşke bu adam Allah yo lun da çalışsa” derler.

Peygam berimiz “eğer bu adam; kü çük çocukları nın ekmeğini ka zan mak için çıkmış ise Al lah yolunda dır. İhtiyar anne ve babası nın ihti yaçlarını karşı lamak için çık mış ise Allah yo lunda dır, kendi ekmeğini ka zanmak için çık mış ise yi ne Al lah yolun da dır.” (Taberânî, Mu’cemü’l-kebîr, 19/129) buyu rarak bu ölçü ler dahilin de ça lışmanın ibadet derecesin de kutsal olduğu nu ifade etmiş tir. Yine Peyg amberimiz bir başka hadis-i şeriflerin de; “İn san eli nin eme ğin den da ha ha yır lı bir lok ma ye mem iş tir.

Al lah’ın el çi si Davud (a.s.) da ken di elin in eme ği ni yer di.” (Sahîhi Buhârî, Büyû’, 15) bu yur mak su re tiy le el eme ği nin ne ka dar de ğerl i ol du ğu nu be yan et miş ler dir. Peygamber Efendimi ze; “En temiz ka zanç hangisi dir?” diye so rulduğunda da Efendimiz “Kişi nin kendi elinin emeği, dürüst ti caretin kazancı dır.” cevabını ve rmiştir (Ah med b. Han bel Müsned, 28/502). Rabbimin bize verdiği  sağlık ve afiyet i Allah rızasına uygun  kullanmayı  bizlere nasip etsin.  Allahin rızasının olduğu her yerde huzur  verdir. Her şeyin  en hayırlısının  gönlünüzce olması dileğiyle fiemanillah.

MANEVİ TEMİZLİK  

Dinimiz maddi temizliğe olduğu kadar manevi temizliğe de çok önem verir. Bir mümin için ulaşabileceği en yüksek makam, yaratıcısının rızasını kazanmaktır. Bu ise ibadet ve taat sayesinde gerçekleşir. Belirli ibadetlerin yerine getirilebilmesi için maddi arınmanın yanında manevi arınma da şart koşulmuştur.

Zira Allah’ın huzuruna ancak temiz bir kalp, halis bir niyet ve güzel ahlakla çıkılabilir. (Şu’arâ, 26/89) Manevi temizlik, iman ve ahlakla alâkalıdır. “Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Tahâret, 1) buyuran Peygamberimiz (s.a.s.), temizliğin bu yönüne vurgu yapar. Manevi temizlik için kişi ruh dünyasında bir arınmaya gitmeli, kalbini her türlü manevi hastalıklardan temizlemek için çaba sarfetmelidir.  -